Uciążliwe dzikie wysypiska

Wraz z nadejściem wiosny zwiększyła się ilość podejmowanych interwencji Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, dotyczących stanu porządków.
Niestety, pomimo obowiązywania nowych zasad odbioru odpadów, na terenie naszego miasta ujawniane są kolejne dzikie wysypiska śmieci, które szpecą przestrzeń publiczną i nie stanowią dla nas dobrej wizytówki.
Z końcem zimy strażnicy przystąpili do lokalizowania zaśmieconych terenów i egzekwowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku.
-Czynności wyjaśniające wszczęliśmy już w ponad 100 sprawach – mówi Marcin Gruszka, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Interwencje są bardzo zróżnicowane, począwszy od stwierdzonych drobnych uchybień w postaci bałaganu i zalegających odpadów na działkach prywatnych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, kończąc na dzikich wysypiskach śmieci, zlokalizowanych często w newralgicznych miejscach.
Dla poszczególnych spraw strażnicy wykonują dokumentację fotograficzną i opisową, obrazującą skalę zanieczyszczenia.
-Często po ustaleniu osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku na danym terenie poprzestajemy na wydaniu odpowiednich poleceń wykonania prac porządkowych i sprawy kończą się na zwróceniu uwagi i pouczeniu – mówią strażnicy. Niejednokrotnie jednak nasze interwencje się przedłużają, wynika to z tego, iż stan prawny niektórych działek jest od lat nieuregulowany i niekiedy strażnicy, aby dotrzeć do osób odpowiedzialnych za ich sprzątanie, muszą weryfikować mapy geodezyjne, wypisy ewidencji gruntów, ustalać właścicieli, współwłaścicieli, a często spadkobierców.
Wszyscy właściciele zanieczyszczonych nieruchomości, przez których zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy również rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, którzy nie wykonają w wskazanym terminie prac porządkowych, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi i podlegają karze grzywny.
Straż Miejska przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania nieruchomości wraz z otoczeniem budynków i obiektów w czystości oraz we właściwym stanie porządkowo-sanitarnym, między innymi poprzez gromadzenie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób określony w Regulaminie i pozbywanie się ich zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *