Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

-Otrzymałem urlop w terminie, o który poprosiłem, choć odbiega on trochę od ustalonego w firmie planu urlopów. Zostałem jednak uprzedzony, iż jeśli zajdzie taka potrzeba, będę musiał przerwać wypoczynek i wrócić do pracy. Czy przepisy na to zezwalają -pyta czytelnik.
-Według obowiązującego ustawodawstwa, każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, z którego nie można zrezygnować ? wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 -247 -25 -00). Podczas urlopu pracownik ma prawo swobodnie dysponować swoim czasem i nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Urlop wypoczynkowy ma na celu umożliwić odpoczynek psychiczny i fizyczny oraz regenerację sił pracownika. Ponadto powinien być on udzielany zgodnie z wcześniej ustalonym planem urlopów. Ustala go pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
Należy jednak pamiętać, że nawet podczas urlopu, pracodawcy przysługują wobec pracownika pewne uprawnienia. W świetle obowiązujących przepisów pracodawca ma prawo do odwołania pracownika z urlopu. Odwołanie pracownika z urlopu może nastąpić tylko w uzasadnionych i nieprzewidzianych okolicznościach, które nie były znane w momencie udzielania urlopu.
Z uprawnienia tego pracodawca może skorzystać, jeżeli: nastąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, bądź pracodawca nie mógł przewidzieć konieczności obecności pracownika; powrót pracownika jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego toku pracy z uwagi na posiadane przez niego kwalifikacje.
Za okoliczności uzasadniające odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego uważa się m.in. nagłą awarię lub chorobę pracownika zastępującego. Pracodawca o swojej decyzji zawiadamia pracownika oraz wyznacza termin, w którym ten ma obowiązek stawić się w pracy. Termin powrotu pracownika do pracy powinien uwzględniać czas potrzebny na jego powrót z miejsca wypoczynku. Pracownik odwołany z urlopu powinien stawić się w zakładzie pracy w terminie wyznaczonym przez pracodawcę.
Odmowa przerwania wakacji może wiązać się z jedną z kar dyscyplinarnych przewidzianych w Kodeksie pracy, a w pewnych przypadkach nawet z rozwiązaniem umowy o pracę. Pracodawca odwołując pracownika z urlopu powinien liczyć się z tym, iż zobowiązany będzie pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Za koszty bezpośrednio związane z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego uważa się koszty poniesione przez pracownika, które nie podlegają zwrotowi, np. opłata za pobyt w hotelu lub pensjonacie. Zwrot tych kosztów następuje w części proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego z powodu odwołania. Pracodawca obowiązany jest także zwrócić koszty podróży, a także koszty imprez kulturalnych, turystycznych i rozrywkowych, w których pracownik miał uczestniczyć w czasie urlopu. Pracownik odwołany z urlopu wypoczynkowego powinien wystąpić do pracodawcy o zwrot kosztów na piśmie. Pismo powinno obejmować szczegółowe wyliczenie poniesionych przez pracownika kosztów związanych z odwołaniem go z urlopu. Jeżeli jest to możliwe, to do pisma powinny być załączone rachunki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *