Odpady nadal budzą dyskusję. Firma śmieciowa otrzymała już ponad 430 tys. zł kary i być może będzie kolejna!

Temat gospodarki odpadami na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, po wyłonieniu nowego podmiotu do realizacji usługi, nadal wydaje się jednym z tych, którym najbardziej żyją mieszkańcy. To zdecydowanie nadal numer jeden podejmowanych przez nas interwencji na przestrzeni ostatnich miesięcy.

– Obecnie sytuacja związana z odbiorem odpadów od mieszkańców nie jest jeszcze idealna i występują problemy, jednakże mają one charakter incydentalny i przejściowy, a nie ciągły. Sytuację tą można określić mianem stabilnej- tak podsumowuje kwestię Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta, który stale i niezmiennie monitoruje sytuację związaną z odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonej usługi za możliwie najbardziej optymalna cenę jest ciągle jednym z priorytetów działań Wydziału.

Trzeba wiedzieć, że w okresie od stycznia do kwietnia na wykonawcę usługi związanej z gospodarką odpadami na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego nałożono łącznie ponad 430 tys. zł. tytułem kar umownych i klauzul gwarancyjnych. Aktualnie analizowany jest jeszcze raport z realizacji usługi w miesiącu maju 2020 roku. Tutaj niemal pewne jest to, że też posypią się kary, bowiem w miesiącu tym wystąpiły opóźnienia w odbiorze odpadów wielkogabarytowych z terenu zabudowy jednorodzinnej oraz przejściowe problemy związane z odbiorem odpadów selektywnie zbieranych w tzw. ?dzwonkach? na osiedlach wielorodzinnych z uwagi na awarię pojazdu i konieczność zorganizowania pojazdu zastępczego.

– Żadna interwencja zgłaszana do Wydziału Infrastruktury Komunalnej nie pozostaje bez odzewu i reakcji z naszej strony- mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. Za każdym razem podejmowane są niezbędne czynności, aby interwencje zostały zrealizowane. Czasem wymaga to podjęcia określonych procedur, które wymagają dłuższego okresu i dlatego interwencje nie mogą być załatwione z dnia na dzień. W bardzo skrajnych przypadkach jesteśmy gotowi  skorzystać z przedłożonej przez wykonawcę gwarancji należytego realizowania przedmiotu umowy, dlatego nie ma niebezpieczeństwa, że kiedykolwiek odpady od mieszkańców nie będą odbierane przez dłuższy czas.

Kłopoty w zasobach OTBS-u

-Prosimy się już od dwóch tygodni, aby odebrano nam śmiecie. Całą altanę mamy zasypaną i wypełnione po brzegi kontenery do selektywnej zbiorki odpadów. Interweniowaliśmy kilka razy do OTBS -u w tej sprawie. Nie mamy gdzie wyrzucać śmieci. Jeszcze trochę a zrobi się tu wysypisko -mówi mieszkaniec Wspólnoty z ul. Starokunowskiej.

Udaliśmy się pod wskazany adres. Mieszkaniec otworzył nam altanę z kontenerem, z którego wysypywały się odpady. Było ich tak dużo, że już nic więcej nikomu nie udałoby się wcisnąć. Podobnie wyglądały mniejsze kontenery na odpady selektywne, ustawione przy altanie.

-Za chwile będą tu szczury, muchy czy inne insekty. Jest to nie do pomyślenia. Od dwóch tygodni nikt tych śmieci nie odbiera. Co trochę mamy różne podwyżki. Czynsze płacimy coraz wyższe, a nie możemy doprosić się odbioru śmieci -mówi kolejna mieszkanka.

Podobne sygnały dotyczące opóźnień w odbieraniu odpadów odbieraliśmy od mieszkańców ulicy Reja, Kilińskiego oraz z osiedla Kuźnia. Skontaktowaliśmy się z zarządcą budynków – OTBS -em, jak przyznał kierownik ds. technicznych, podejmowane przez OTBS interwencje do firmy gospodarującej odpadami nie przynoszą oczekiwanych efektów. Dalej kierownik w rozmowie z nami zapewnił, że jeśli w ciągu najbliższych dni sytuacja się nie poprawi, OTBS będzie zmuszony wynająć firmę, która zajmie się odbiorem odpadów od mieszkańców budynków będących w zarządzie OTBS.         

Jak słyszymy w Urzędzie Miasta mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Starokunowskiej dotychczas nie zgłaszali do Urzędu Miasta  żadnych interwencji, niemniej jednak znany jest problem z gromadzeniem odpadów przy tej nieruchomości. Należy równocześnie zaznaczyć, iż jest ona wyposażona w zbyt małą liczbę pojemników w stosunku do ilości mieszkańców. Dla przykładu nieruchomość jest wyposażona w pojedyncze pojemniki typu 240l na odpady selektywnie zbierane, które to stosowane są do zbierania odpadów w domach jednorodzinnych. Dodatkowo altana nie jest zamykana i zachodzi duże podejrzenie, że część odpadów jest tam po prostu wrzucana z pobliskiego sąsiedztwa. Podczas kontroli tej altany w maju stwierdzono, że pojemniki na odpady zmieszane są wypełnione kartonami po produktach spożywczych (lodach, sokach, chrupkach itp.). W związku z powyższym Straż Miejska rozpoczęła przeprowadzanie kontroli punktów handlowych w tej okolicy pod kątem posiadanych umów na odbiór odpadów oraz miejsc, gdzie punkty te składują odpady. Administrator nieruchomości w protokole pokontrolnym został zobowiązany do zwiększenia ilości pojemników na odpady, aby ich ilość była adekwatna do ilości zamieszkujących osób. Dodatkowo miejsce to będzie systematycznie kontrolowane przez pracowników Wydziału, pod kątem terminowości odbioru odpadów przez Wykonawcę. Należy wyjaśnić dodatkowo, że niestety wiele miejsc do gromadzenia odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej jest wyposażona w zbyt małą ilość pojemników w stosunku do ilości mieszkańców, co potwierdzają prowadzone od maja przez Wydział na terenie całej gminy kontrole. Od 2014 roku ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańców stale rośnie, a liczba pojemników na nie przeznaczona nie. W 2014 roku z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski odebrano 14 431 ton odpadów, a w 2019 roku było to już 17 513 ton, czyli ponad 20% więcej.

Wydział Infrastruktury Komunalnej potwierdza, że na terenie osiedla Kuźnia w ostatnim czasie wystąpiło opóźnienie w realizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu zabudowy wielorodzinnej. Wydział kilkukrotnie interweniował u wykonawcy w kwestii opóźnień i usunięcia odpadów. Konsekwencją tych opóźnień za każdym razem jest naliczenie kar umownych. Warto również podkreślić, że przy altanach śmietnikowych często gromadzone są odpady, których Wykonawca nie jest zobowiązany do uprzątnięcia np. gróz, opony samochodowe czy różnego rodzaju odpady komunalne nie zbierane w pojemnikach (np. duże kartony) które sprawiają wrażenie bałaganu i nieporządku. Tego typu odpady administratorzy nieruchomości zobowiązani są uprzątnąć we własnym zakresie.

Dlaczego segregowane odpady są miksowane?

– W dniu 18 czerwca br. zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów firma odbierająca odpady powinna dokonać czynności zgodnie z wytycznymi dla Rejonu nr 15 – opowiada nasz czytelnik. Pracownicy tej firmy odebrali worek brązowy (odpady BIO) a następnie ręcznie przepakowali odpady  z czarnego pojemnika (niesegregowanych – MIX) do swoich czarnych worków pozostawiając połowę pojemnika nieopróżnionego.  Po zwróceniu im uwagi że mogą sobie pokaleczyć ręce bo w pojemniku znajduje się szkło okienne potłuczone (w pojemniku czarnym takowe odpady zgodnie z wytycznymi mogą się znajdować), stwierdzili że pozostałe odpady przyjedzie kolejny samochód. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie to że wszystkie odpady tzn. MIX i BIO zgromadzone były na jednym pojeździe (mały samochód z metalowymi siatkowymi burtami). Do godziny 22ej odpady nie zostały odebrane. Interwencja w Urzędzie Miasta oraz u firmy odbierającej odpady do godziny 12ej w piątek nie przyniosła żadnych efektów. Pracownik – dyspozytor firmy przekazał mi tylko lakoniczną informację że mają czas do godziny 20.30 w piątek. Pracownik Urzędu Miasta interwencję przyjął i czekam na odpowiedź w sprawie. Najbardziej nurtujący jest fakt dlaczego mieszkańcy segregują odpady a i tak potem przewożone są one jednym pojazdem zmiksowane. 

Sytuacja związana z odbiorem odpadów z ulicy Rozległej również była podyktowana problemem technicznym wykonawcy i miała charakter incydentalny, uważa Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta. Ulica ta jest zakwalifikowana jako rejon trudnodostępny. Z uwagi na szerokość pasa drogowego nie może tam wjeżdżać każdy pojazd. Wykonawca poinformował Wydział, że z uwagi na problemy techniczne zmuszony jest w tym dniu przeładowywać odpady z pojemników do własnych worków i odbierać je pojazdem skrzyniowym. Mieszkaniec miał w pojemniku m.in. szkło okienne, które nie zostało odebrane właśnie z uwagi na konieczność przepakowania odpadów do worków. Pozostałe odpady z pojemnika zostały odebrane, a pozostawione szkło zostało odebrane od mieszkańca w następnym dniu. W kwestii mieszania odpadów przez Wykonawcę, wyjaśniamy, że z przedmiotowej ulicy odpady zmieszane i biodegradowalne były odbierane pojazdem skrzyniowym z przegrodą, a odpady były w workach różnej kolorystyki (czarne i brązowe). Nie nastąpiło wymieszanie zawartości worków. Ponadto pragniemy wyjaśnić, że faktycznie mieszkańcy mogą oddawać odpady bez ograniczeń ilościowych, jednakże odpady niebezpieczne lub te które z uwagi na swoją wielkość nie mieszczą się w pojemniku powinny być oddane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odnosząc się do ostatniej interwencji, Wydział kilkukrotnie interweniował pisemnie u Wykonawcy, aby pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych wykonywali swoje obowiązki profesjonalnie i z należytą starannością oraz odnosili się do mieszkańców z kulturą i należnym im szacunkiem. Mieszkańcy mają prawo do zgłaszania wszelkich uwag do realizacji usługi przez Wykonawcę i powinni zostać wysłuchani. Przedstawione zachowanie pracowników Wykonawcy jest nieakceptowalne i będzie wyjaśnianie z Wykonawcą.

Nie chcemy dalszej dewastacji

–  19 maja br. około godz. 8.30 miało miejsce nieprzyjemne zdarzenie z pracownikiem firmy odbierającej odpady, który będąc operatorem specjalistycznego pojazdu zachował się nieprofesjonalnie, chamsko. Sprawa dotyczy terenu zielonego przy ul. Sienkiewicza 65/10 w Ostrowcu Św., który jest regularnie niszczony przez pojazdy firmy (wyłamany słupek ograniczający wjazd pojazdów, połamane drzewka, niszczony trawnik i płyty chodnikowe). Ponieważ u nas jest utrudniony odbiór śmieci, początkowo ?przymykaliśmy oko? na zapędy niszczycielskie kierowców, ale po ubiegłotygodniowym zdarzeniu, polegającym na złamaniu drzewka, ?miarka się przebrała? i postanowiłem interweniować przy najbliższej okazji.

Altana śmietnikowa dla nieruchomości przy ulicy H. Sienkiewicza 65/10 jest usytuowana na uboczu, dojazd do niej jest utrudniony dla dużych pojazdów z uwagi na ciasną zabudowę i dużą ilość parkujących aut. Wydział Infrastruktury Komunalnej interweniował już pisemnie u zarządcy nieruchomości tj. OTBS Sp. z o.o. i właściciela terenu tj. Zakładu Usług Miejskich, aby podjęli wspólne działania majce na celu zapewnienie bezkolizyjnego dostępu do altany lub np. wymienili pojemniki na takie które można dociągnąć do pojazdu bez konieczności podjazdu pod altanę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *