Dziki lubią miasto

Z dzikami walczą mieszkańcy Kątów Denkowskich. Niszczą przydomowe ogródki, zżerają warzywniki, wywracają całe połacie trawników.


Mieszkańców w nocy budzą ciągle ujadające psy, które wyczuwają obecność żerującej watahy dzików. Jak widać, temat dzików na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego ciągle powraca.
-Przebywanie zwierząt dzikich na terenach zabudowanych powoduje naruszenie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców ze względu na możliwość niszczenia przez te zwierzęta mienia, urządzeń produkcyjnych lub użyteczności publicznej – mówi Dagmara Kacuga z Wydziału Infrastruktury Komunalnej Referatu Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ma ograniczone możliwości interwencji z uwagi na fakt, że dziko żyjące zwierzęta, na terenie miasta są własnością Skarbu Państwa.
Jak podkreśla D. Kacuga, obszary w granicach administracyjnych miast i – co za tym idzie również obszar miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, są wyłączone z obwodów łowieckich.
-Dlatego wszelkie działania mające na celu ograniczenie populacji dzika w mieście są niedopuszczalne – mówi D. Kacuga. Gmina prowadzi akcje informacyjno -edukacyjne dla mieszkańców. Skierowane zostały również pisma do organów mających prawne możliwości ograniczenia ww. zjawiska. Pisma z prośbą o interwencję zostały skierowane na początku miesiąca stycznia 2020 roku do: Powiatowego Lekarza Weterynarii, Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Starosty Ostrowieckiego. W marcu zostało skierowane pismo do Wojewody Świętokrzyskiego w imieniu prezydentów miast: Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Skarżyska -Kamiennej i Końskich z prośbą o objęcie odstrzałem sanitarnym terenów w granicach administracyjnych miast. Wojewoda odmówił rozszerzenia rozporządzenia nr 1/2020 z dnia l0 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego o tereny w granicach administracyjnych miast. Ostatecznie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zawnioskowała o podjęcie przez Starostę Ostrowieckiego działań na podstawie art. 45 ust 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, który uprawnia Starostę w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, do wydania decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.
Ponadto w związku ze spoczywającym na gminach obowiązkiem zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Wydział Infrastruktury Komunalnej prowadził i prowadzi doraźne działania zaradcze w postaci aplikowania granulatu odstraszającego dziki ?Wildgranix? lub ?Hukinol? w rejonach, w których otrzymał zgłoszenia o ich obecności. Między innymi w rejonie ul. Kąty Denkowskie. W roku bieżącym wydatkowano na ten cel środki finansowe opiewające na kwotę ok 4.000 zł. Działania te jednak odnoszą częściowy skutek.
-Zdajemy sobie sprawę z problemu występowania dzików na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jednak możliwości podjęcia działań w tym zakresie przez samorząd powiatowy są ograniczone – mówi Łukasz Dziekan, kierownik Referatu Rolnictwa i Środowiska Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, z wyjątkiem niewielkich obszarów, nie wchodzi w skład obwodów łowieckich. Obszary, gdzie częściej pojawiają się dziki, zlokalizowane są jednak poza tymi fragmentami obwodów łowieckich. Taka sytuacja uniemożliwia wykonywanie polowań zbiorowych lub indywidualnych, podczas których dziki są pozyskiwane. Nawet gdyby rejony występowania dzików na terenie miasta wchodziły w obszar obwodów łowieckich, to bliskość zabudowy praktycznie uniemożliwiłaby aktywność łowiecką. Szczególnie, że od kilku lat został zwiększony minimalny dystans strzału od zabudowań. W tej sytuacji pozostaje jedynie odłów lub odstrzał redukcyjny. Prowadzone było postępowanie w sprawie wydania decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym dzików na terenie miasta. Starostwo zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli kół łowieckich, powiatowego lekarza weterynarii, służb mundurowych i samorządów. W wyniku tych konsultacji wykluczono, aby którakolwiek z tych metod była skuteczna przy ekonomicznie uzasadnionych nakładach finansowych.
Jak podkreśla Ł. Dziekan, przede wszystkim odłów dzików z przemieszczeniem poza teren miasta jest niemożliwy z uwagi na obostrzenia związane z objęciem powiatu ostrowieckiego zasięgiem obszaru ochronnego (żółtej strefy), związanej z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń.
-Z uwagi na gęstość i bliskość zabudowy w rejonach występowania dzików, ze względów bezpieczeństwa, niemożliwe będzie dokonanie odstrzału redukcyjnego – mówi Ł. Dziekan. Odłów połączony z uśpieniem, oznaczającym faktycznie zabicie zwierzęcia przy użyciu środka usypiającego, schwytanych sztuk wiąże się z koniecznością utylizacji tusz. Koszt utylizacji jednej tuszy może wynosić kilkaset złotych. Doświadczenia różnych samorządów sygnalizują jeszcze inny problem z tym związany, wynikający z małej efektywności odłowni. Dzik jest bardzo inteligentnym zwierzęciem i może się okazać, że do odłowni wejdzie niewiele osobników lub żaden. Miejsca pojawiania się dzików na terenie miasta nie są obszarami ich trwałych ostoi, lecz rejonami incydentalnego ich pojawiania się o różnej częstotliwości.
Nie wiemy, z jak liczną populacją na terenie miasta mamy do czynienia, więc trudno stwierdzić, czy jest ona duża. Dziki potrafią się przemieszczać wiele kilometrów w ciągu doby, więc może być tak, że pojawiające się sygnały dotyczą jednej watahy lub kilku tych samych osobników odw iedzających różne części miasta. Nie znaczy to, że problem można zlekceważyć, ale nie można też określić na ten moment jego skali. Przede wszystkim dziki przebywają na terenie miasta, bo muszą tu mieść dogodne warunki do bytowania związane głównie z bazą żerową. Trwa okres zbioru owoców, warzyw i porządkowania ogrodów. Duża część nieprzetworzonych zbiorów będzie trafiać na niezorganizowane kompostowniki lub bezpośrednio na nieużytki, tereny przyległe do zabudowań stając się bogatą bazą pokarmową dla różnych zwierząt, w tym przede wszystkim dla coraz liczniejszych dzików.
Problem na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego może narastać i nie istnieją proste metody jego rozwiązania. Z tego względu konieczne jest podjęcie działań, aby miasto nie było atrakcyjną bazą żywieniową i miejscem bytowania dzików. 

-Wystąpiliśmy w ostatnim czasie z prośbą do kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie wokół miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z prośbą o uwzględnienie w planach polowań zbiorowych, indywidualnych i odstrzale sanitarnym intensywnego ich pozyskania przy granicach administracyjnych miasta – dodaje Ł. Dziekan. Mamy nadzieję, że zbliżający się okres polowań zbiorowych dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia populacji dzików odwiedzających miasto. Przede wszystkim wiele jednak zależy od samych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Ich świadomości i konsekwencji postępowania. Warto sobie uświadomić, że zachęcone dokarmianiem piękne prosiaczki przyjdą za kilka miesięcy w to samo miejsce i zbuchtują ogródek. Apelujemy do mieszkańców miasta o niezachęcanie dzików do odwiedzania poprzez pozostawianie lub wyrzucanie pożywienia w gródkach, działkach i w lasach lub celowe ich dokarmianie. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *