Co z powietrzem w Ostrowcu Świętokrzyskim? Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: Jakość jest dobra!

W minionym roku na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego zlokalizowana została mobilna stacji monitoringu jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Choć na pełne opracowanie zebranych wyników przyjdzie nam poczekać do drugiego kwartału tego roku, to już możemy wszystkich uspokoić, że ze wstępnych analiz, o które poprosiliśmy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, cytując: ?na podstawie wyników uzyskanych w 2020 roku na stacji monitoringu powietrza GIOŚ w Ostrowcu Świętokrzyskim, jakość powietrza jest dobra, gdyż dotrzymane są normy dla znaczącej większości zanieczyszczeń?. Owe dane rozmijają się z czarnymi wizjami przedstawianymi podczas sesji budżetowej Rady Miasta, przez stronę opozycyjnego klubu PiS, który to stwierdził, że z uwagi m.in. na brak dbałości o zanieczyszczenie powietrza w Ostrowcu Świętokrzyskim, ustawy budżetowej nie można poprzeć.
Trochę o metodologii pomiarów
– Ocena jakości powietrza opiera się na analizie wyników pomiarów z automatycznych oraz manualnych stanowisk pomiarowych – mówi Wojciech Laska, rzecznik prasowy Biuro Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pomiary automatyczne to takie, których wyniki uzyskujemy od razu, czyli co godzinę, przy użyciu analizatorów pomiarowych. Pomiary te są referencyjne m.in. dla takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, ozon O3. Pomiary manualne to takie, dla których wymagane jest pobranie próby na stacji i oznaczenie danej substancji w laboratorium. Wyniki takich pomiarów uzyskujemy średnio w ciągu kilku tygodni od pobrania prób. Metoda manualna jest referencyjna dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz zawartych w pyle PM10 substancji takich jak np. benzo(a)piren. Na stacjach monitoringu powietrza prowadzone są dodatkowo automatyczne pomiary pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, równolegle do manualnych, aby mieć możliwość informowania społeczeństwa o bieżącym zanieczyszczeniu powierza pyłami drobnymi, szczególnie w sezonie grzewczym, gdy narażeni jesteśmy na występowanie sytuacji smogowych.
Z uzyskanych informacji
Pełna analiza stanu powietrza w naszym województwie, w tym również dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w formie Raportu wojewódzkiego z rocznej oceny jakości powietrza dla województwa świętokrzyskiego za 2020 rok, sporządzona zostanie w terminie do 30.04.2021 r. Obecnie dla potrzeb wykonania tej oceny trwają prace związane analizami laboratoryjnymi pyłu zawieszonego, mierzonego metodą manualną przez ostatnie tygodnie roku 2020 oraz weryfikacja wszystkich danych pomiarowych.
– Przedstawiam poniżej interpretację uzyskanych dotychczas wyników na mobilnej stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w 2020 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy czym należy wyraźnie podkreślić, że analiza ta jest niepełna i opiera się na danych niezweryfikowanych ostatecznie, co oznacza, że dane te mogą jeszcze ulec zmianie – mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Ze wstępnych analiz wynika, że w 2020 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim dotrzymane zostaną normy dla następujących zanieczyszczeń powietrza:
– SO2 ? poziom dopuszczalny dla stężeń 1-godzinnych (350 ?g/m3) oraz 24-godzinnych (125 ?g/m3). Najwyższe statystyki w Ostrowcu Św. w tym zakresie wynosiły: 38,6 ?g/m3 (maksimum 1-godzinne) i 16,8 ?g/m3 (maksimum 24-godzinne);
– CO – poziom dopuszczalny dla stężenia maksymalnego 8-godzinnego (10 mg/m3). Maksymalne stężenie w Ostrowcu Św. wynosiło 3,4 mg/m3;
– O3 ? poziom docelowy dla stężeń 8-godzinnych (120 ?g/m3, który może być przekroczony w 25 dobach roku). Poziom ten w Ostrowcu Św. był przekroczony w 2 dobach;
– pył zawieszony PM10 – poziom dopuszczalny dla stężeń 24-godzinnych (50 ?g/m3, który może być przekroczony w 35 dobach roku) oraz dla średniej rocznej (40 ?g/m3). Analiza danych z pomiarów automatycznych wykazała 22 dni z przekroczeniem, a średnia roczna wynosiła 23,5 ?g/m3. Analiza niepełnej serii pomiarów manualnych wykazała 24 dni z przekroczeniem, a średnia roczna wynosiła 25,4 ?g/m3.
– pył zawieszony PM2,5 – poziom dopuszczalny dla średniej rocznej (20 ?g/m3). Wartość średnia roczna na podstawie analizy danych z pomiarów automatycznych wynosiła 17,4 ?g/ m3. Analiza niepełnej serii pomiarów manualnych wykazała średnią roczną wartość 19,4 ?g/m3.
Ze wstępnych analiz wynika jednocześnie, że w 2020 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim zostanie przekroczona norma dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, wynosząca 1ng/ m3. Analiza niepełnej serii pomiarów manualnych B(a)P wykazała średnią roczną wartość 4,5 ng/m3.
Czas na finał
– Podsumowując, na podstawie wyników uzyskanych w 2020 roku na stacji monitoringu powietrza GIOŚ w Ostrowcu Świętokrzyskim, jakość powietrza jest dobra, gdyż dotrzymane są normy dla znaczącej większości zanieczyszczeń- twierdzi opierając się o wyniki rzecznik Wojciech Laska. Wyjątkiem jest jednak ocena pod względem benzo(a)pirenu. Przekroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 może wskazywać na emisję tego zanieczyszczenia z sektora komunalno-bytowego, i być efektem spalania paliw stałych niskiej jakości w wysokoemisyjnych kotłach grzewczych.
Zaznaczamy za Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, że po ostatecznej weryfikacji danych pomiarowych za 2020 rok powyższe analizy mogą ulec zmianie. A zaprezentowanych na naszych łamach analiz dokonano w dniu 31 grudnia 2020 r.
Wstępna analiza GIOŚ ucina chyba dyskusję nad obecnym stanem powietrza w Ostrowcu Świętokrzyskim. A szczególnie nad politycznym wykorzystywaniem tej kwestii. Straszenie przez opozycyjne PiS w radzie miasta niespełnieniem norm wydaje się być nietrafione w zestawieniu z danymi zebranymi przez ekspertów, czy też wnioskami, że np. przekroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 może być efektem spalania paliw stałych niskiej jakości w wysokoemisyjnych kotłach grzewczych, o czym na sesji niejednokrotnie podnoszono.
Warto też zapoznać się z odpowiedzią MEC na interpelację miejskiego radnego Karola Wójcika, z której jasno wynika, że gminna spółka na przestrzeni 15 lat podłączyła do sieci miejskiej 1500 budynków, z czego większość stanowiły domki jednorodzinne, wcześniej tam palono w piecach. Zaś w minionym roku zrealizowano inwestycję przyłączenia bloków przy ul. Staszica 1 i 7, które dotychczas były ogrzewane piecami węglowymi. W sieci miejskiej są też nowo powstałe budynki wielorodzinne przy ul. Denkowskiej, Parkowej i Piwnej. Zrealizowano też rozbudowę sieci w ulicy Górzystej, gdzie podłączono kolejne 3 budynki w centrum miasta. Łącznie w efekcie prac w 2020 roku do sieci ciepłowniczej podłączono 34 budynki. Te działania, choć nie widać ich wprost w liczbach w budżecie gminy, wpływają na efekt ekologiczny i poprawę jakości powietrza.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *