Podział majątku po rozwodzie a dzieci

Rozwód to często skomplikowana, trudna sprawa. Pociąga za sobą także kwestie podziału majątku.

Podział majątku wspólnego

Najczęściej rozwodowi towarzyszy podział majątku wspólnego małżonków. Może on nastąpić już w czasie sprawy rozwodowej, ale najczęściej, z uwagi na skomplikowanie tej kwestii, sąd orzeka o majątku osobno. Najistotniejszą kwestią jest to, jaki ustrój majątkowy panuje między małżonkami – najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest wspólność majątkowa. Stosuje się także inne rozwiązania, regulowane postanowieniami intercyzy – może to być rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków lub rozszerzona wspólność majątkowa. Sąd dokonując podziału bierze też pod uwagę wartość majątku osobistego małżonków, z jakim wstępowali oni w związek małżeński oraz zmiany, którym podlegał majątek w czasie trwania małżeństwa – to, czy rósł majątek wspólny, czy także majątki osobiste. Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę jest postawa małżonków w czasie trwania małżeństwa. Sąd rozważaniom poddaje to w jakim stopniu przyczyniali się oni do zwiększenia majątku wspólnego. Okoliczności takie jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy hazardu, trwonienie majątku czy skrajna niegospodarność będą tu działać na niekorzyść małżonka. Zazwyczaj w sprawy o podział majątku po rozwodzie angażuje się biegłych, którzy dokonują wyceny wartości majątku. W sprawach tego rodzaju często małżonkowie angażują pełnomocnika, szczególnie gdy wysoka jest wartość ich majątku, albo sporne są jego składniki. Co do zasady nie jest możliwy podział majątku przed rozwodem. Zdarza się jednak, że ustala się rozdzielność majątkową – dobrowolną lub przymusową.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie pod linkiem: https://slupinska.eu/dla-ciebie/podzial-majatku/.

Spłata po rozwodzie

Najczęściej po rozwodzie majątku nie da się podzielić równo na pół – wtedy dokonana musi zostać spłata. Majątek może zostać podzielony przez fizyczny rozdział rzeczy, przyznanie rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty, albo sprzedaż majątku i podział pieniędzy. 

Warto wiedzieć, że roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu. Można więc z wnioskiem o podział majątku wystąpić w dowolnym czasie. Najlepszym rozwiązaniem, z uwagi na prowadzenie postępowania dowodowego jest jednak przeprowadzenie procedury jak najszybciej po ustaniu małżeństwa.

Podział majątku a dzieci

Wydawałoby się, że sprawa jest tym bardziej skomplikowana, jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci. Logika wskazuje, iż na korzystniejszy podział majątku mogłaby liczyć osoba, której przyznano wyłączną opiekę nad wspólnymi dziećmi. Jednakże koszty ponoszone przez rodzica w związku z utrzymaniem i wychowaniem dziecka uwzględniane są nie w podziale majątku a w orzeczeniu o alimentach.

Kiedy władza rodzicielska ma wpływ na kwestie majątkowe? Dzieje się tak wtedy, gdy dziecko posiada majątek osobisty o dużej wartości, którym nie może zarządzać (na przykład z uwagi na wiek). Wtedy pieczę nad majątkiem sprawuje rodzic, któremu przyznano władzę rodzicielską. Majątek dziecka nie podlega natomiast podziałowi. Dzieci nie mogą też mieć roszczeń w stosunku do podziału majątku rodziców, nawet jeśli przyczyniły się do jego zbudowania.

Warto zauważyć, że w przypadku gdy dzieci są jeszcze niepełnoletnie, sąd o podziale majątku orzeka z uwzględnieniem potrzeb dzieci. Najczęściej ma to znaczenie w odniesieniu do nieruchomości. Większe prawdopodobieństwo przyznania nieruchomości będzie mieć ten z małżonków, który po rozwodzie ma pozostać w niej z dziećmi. Nie zwolni go to jednak od obowiązku spłaty drugiego małżonka.

Dodatkowe informacje na temat podziału majątku po rozwodzie w przypadku, gdy byli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, dostępne są po linkiem https://slupinska.eu/blog/podzial-majatku-po-rozwodzie-a-dzieci/

Więcej informacji na temat kwestii majątkowych wynikających z rozwodu dostępnych jest na stronie https://slupinska.eu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *