Zarząd Powiatu Ostrowieckiego z wotum zaufania i absolutorium! (zdjęcia)

Blisko pięć godzin trwała debata nad „Raportem o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2021 rok”, będący podsumowaniem pracy zarządu powiatu i zgodnie z wymogami ustawowymi, zawierający kierunki realizowanej polityki, programów i strategii oraz uchwał i budżetu. Tak naprawdę merytorycznej debaty było niewiele. Niektórzy radni skupiali się na interpunkcji, czy  stylistyce zdań przedstawianych w dokumencie oraz dokumentach przygotowanych  na sesję, niektórzy nie rozumieli ich znaczenia. Pojawiła się nawet odmiana czasowników.  W efekcie radni opozycyjni zarzucili zarządowi powiatu brak staranności, a potem już tradycyjnie  brak wizji dotyczących rozwoju powiatu i brak ocen rankingowych, których Raport nie zawiera, a zdaniem opozycji zawierać powinien.

Tymczasem starosta Marzena Dębniak wskazywała na duży wysiłek, jak zarząd powiatu podjął dla ratowania ostrowieckiego szpitala oraz przeprowadzenia wielu inwestycji w każdej sferze działań powiatu ostrowieckiego.  Dochody powiatu w 2021 roku, po zmianach wyniosły 177.236.442, 72 zł, co stanowi 97,76 procent realizacji planu. Wydatki zaś osiągnęły wysokość 177.478.186,82 złotych co stanowi 92,57 procent założeń w stosunku do planu. Jak mówiła starosta rok 2021 był rokiem trudnym, czasem wciąż trwającej pandemii i pojawiającej się już w czwartym kwartale inflacji. Jednak pomimo tego udało się zrealizować szereg zadań dla poprawy życia mieszkańców, co również w swoim przemówieniu podkreślała szefowa Klubu Radnych KWW J. Górczyńskiego, Agnieszka Rogalińska. Radni opozycyjni poddali krytyce niemalże wszystkie działania zarządu powiatu i to nie tylko za 2021 rok. Większość dyskusji miała charakter wyłącznie polityczny. Zauważył to również obecny na sesji poseł Andrzej Kryj, który zaznaczył, że gdyby nie smaczki i niesnaski polityczne w wypowiedziach, to jest przekonany, że wszystkim zależy na rozwoju powiatu.

Bo trudno uwierzyć, że radni opozycyjni nie podzielają radości mieszkańców Chmielowa, Kraszkowa, Nosowa, Nietuliska Dużego, Antoniowa, ulicy Langiewicza w Kunowie, czy ul. Cegielnianej w Bodzechowie, którzy mogą bezpiecznie korzystać z nowych odcinków dróg zrealizowanych w 2021 roku. Czy też nie cieszą się z inwestycji realizowanych  na ulicach 11 -Listopada czy ul. Samsonowicza  oraz rozbudowy ścieżki rowerowej w kierunku Nowej Dębowej Woli, na co tak długo czekali mieszkańcy.  A to wszystko jest efektem dobrej współpracy obecnego zarządu z gminami powiatu ostrowieckiego, dzięki czemu sprawnie i skutecznie udało się przeprowadzić te zadania  -w sumie o łącznej  wartości ponad 4,3 mln zł. Trudno też nie zauważyć sukcesywnych inwestycji, które powiat realizuje w infrastrukturę edukacyjną i zdrowotną, a na które jeszcze kilka lat temu nie było pieniędzy. Jak podkreślała starosta Marzena Dębniak prawdą jest, że wygenerowana strata szpitala w 2018 roku w wysokości  ponad 16 milionów złotych determinuje dyscyplinę finansową powiatu i mocno ogranicza działania w sferze inwestycji. Jednak dzięki ogromnej konsekwencji, gospodarności i celowości planowania  wydatków udało się sprostać wielu wyzwaniom i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, choć nadal jest ich jeszcze dużo.  Jednak większość radnych zauważa zamiany na lepsze, o czym także mówili podczas debaty. Radni Robert Rogala i Piotr Maj cieszyli się z inwestycji na Nowej Dębowej Woli.  O dobrym budżecie i gospodarności  mówiła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sobieraj. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Bień podkreśliła znaczenie inwestycji w ostrowieckim szpitalu oraz powrotu do tworzenia  specjalistycznych przyszpitalnych poradni. Radny Dariusz Wierzbiński poruszył kwestie ogromnego zaangażowania Powiatowego Urzędu Pracy we wsparcie przedsiębiorców. Natomiast radna Beata Duda poruszyła sprawę inwestycji w oświatę i zbyt małych subwencji, co ma wpływ na realizację budżetu. Radny Andrzej Broda wyraził zadowolenie z realizacji projektu w Muzeum Historyczno – Archeologicznym, który udało się zakończyć, pomimo napotkanych przeszkód, przy dodatkowemu dofinansowaniu z budżetu powiatu 9 milionów złotych oraz z sukcesu, jaki zarząd powiatu odniósł zawierając porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dotyczącego współprowadzenia Muzeum. Większość radnych nie miała wątpliwości, że obecny zarząd powiatu ma się czym pochwalić. Co potwierdziło głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu, przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok  i udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu za 2021 rok. Uchwały przyjęto  13 głosami za, przy 6 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się.

Starosta Marzena Dębniak w imieniu zarządu podziękowała radnym za głosowanie, a także pracownikom starostwa i jednostek powiatowych za bardzo dobrą współpracę. 

W imieniu radnych Rady Powiatu przewodniczący Mariusz Pasternak złożył  całemu zarządowi powiatu:  staroście Marzenie Dębniak, wicestaroście Andrzejowi Jabłońskiemu oraz członkom zarządu: Agnieszce Rogalińskiej i Łukaszowi Dybcowi, podziękowania za ogrom pracy i trudu włożonych w działania na rzecz rozwoju powiatu.                       

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *