Grant dla ostrowieckiego MOPS. Nasz ośrodek będzie realizował pilotażowy projekt deinstytucjonalizacji usług społecznych

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, jako jedna z 20 w Polsce, będzie realizować pilotażowy projekt deinstytucjonalizacji usług społecznych. W Ministerstwie Rodziny stosowne dokumenty, dotyczące powierzenia grantów, podpisali minister Marlena Maląg oraz wiceprezydent naszego miasta Dominik Smoliński i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Magdalena Salwerowicz. W spotkaniu uczestniczył ostrowiecki poseł, Andrzej Kryj.
Projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Jak informuje ministerstwo, wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs grantowy pokazały, jak wiele pomysłów mają jednostki samorządu terytorialnego, aby realizować działania mające na celu rozwój społecznych usług środowiskowych, najbardziej przyjaznych osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Ministerstwo na realizację grantów przeznaczyło ponad 32 miliony złotych. 1,5 mln zł trafi do Ostowca Świętokrzyskiego.

Najważniejsze założenia deinstytucjonalizacji zostały określone w „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021- 2023” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Proces ten to przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Na konieczność rozwoju i integracji usług społecznych wskazuje się w dokumentach programujących polityki publiczne Unii Europejskiej. Priorytetem jest rozwój kompleksowych lokalnych systemów usług społecznych użyteczności publicznej, świadczących dostęp dla ogółu mieszkańców. Ważnym elementem unijnej agendy jest strategia deinstutucjonalizacji oznaczająca rozwój wsparcia środowiskowego, które oparte na dostępnych na poziomie lokalnym usługach, pozwala ograniczyć liczbę placówek całodobowego pobytu. Proces deinstytucjonalizacji będzie obejmował działania zmierzające do rozwoju usług społecznych w społeczności lokalnej. Obszary, których dotyczy to: opieki nad dzieckiem, w tym z niepełnosprawnością, opieki nad osobami starszymi, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w kryzysie, wsparcie osób doświadczających bezdomności.

Wsparcie, jakie będzie realizowane w ramach grantów, dotyczy m.in. rozwoju usług asystenckich, usług sąsiedzkich, opieki wytchnieniowej, zwiększenia dostępności usług transportowych, tworzenia mieszkań wspomaganych i treningowych, ale także np. utworzenie i prowadzenie strefy kreatywności osób niesamodzielnych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, pilotażowy program wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności czy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

Nasza gmina, obok  grantu na opracowanie i wdrożenie planów deinstytucjonalizacji usług społecznych, otrzyma wsparcie w formie:

  • pomocy przy opracowaniu diagnozy z uwzględnieniem określenia kosztów wprowadzenia zaplanowanych działań;
  • cyklu warsztatów dla przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego dotyczących opracowania i wdrożenia planów deinstytucjonalizacji usług społecznych;
  • możliwości odbywania wizyt studyjnych w miejscach, w których realizowana jest zdeinstytucjonalizowana forma różnych usług społecznych, w tym usług pomocy społecznej i pieczy zastępczej, a realizatorami zdeinstytucjonalizowanych usług są podmioty o różnym statusie w tym samorządy i organizacje pozarządowe;
  • wsparcia ekspercko-doradczego  w czasie realizacji pilotażu przez jednostki samorządu terytorialnego.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *