Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

Trwają prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego , których celem jest dostosowanie znajdującej się łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  Zakres prac obejmuje przebudowę tej części pomieszczeń znajdujących się pomiędzy holem głównym, a salą konferencyjną. Jak potwierdza Marzena Jemielniak, kierownik Referatu Organizacyjno -Administracyjnego w Starostwie Powiatowym, realizacja zadania odbywa się w oparciu o 35 procentowe dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 22 633,55 złotych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami w obszarze B oraz o środki własne powiatu, ogółem blisko 150 tysięcy złotych. Poza pracami przebudowy, łazienka zostanie wyposażona w armaturę oraz potrzebne urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakończenie prac planowane jest z początkiem stycznia 2023 roku. Powiat ostrowiecki realizuje  także Projekt pn. „Dostępny samorząd -granty” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami.  W ramach tego zadania zostały zakupione usługi i sprzęty ułatwiające osobom z dysfunkcjami załatwianie urzędowych spraw. Kupiono m. in.    karty komunikacyjne do porozumiewania się z osobami głuchymi, usługę tłumacza języka migowego online, tyflomapy stojące, tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem, czy ramki do podpisów.  Wartość projektu to blisko sto tysięcy złotych. W tym roku powiat ostrowiecki także z dofinansowaniem PFRON  zamontował windę, która służy mieszkańcom z niepełnosprawnościami.  Celem tych wszystkich działań jest likwidacja barier, podniesienie jakości i dostępności usług realizowanych przez powiat dla osób o szczególnych potrzebach. Poprzez działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie samorząd powiatowy realizuje szereg zadań likwidujących bariery architektoniczne i komunikacyjne.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki 

3 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, to szczególny czas zwrócenia uwagi na środowisko osób z niepełnosprawnościami,  jako samorząd powiatowy na co dzień realizujemy szereg zadań dedykowanych osobom o szczególnych potrzebach, uwzględniając ich oczekiwania. Staramy się poprawiać jakość ich codziennego życia, a poprzez zadania realizowane w starostwie – montaż windy, dostosowanie łazienek i zakup właściwego sprzętu, także poprawiać dostępność do urzędowych usług        

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *