Takiego budżetu powiat nie miał od 2001 roku!

Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda wraz z członkami Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, a także skarbnik powiatu nie ukrywają zadowolenia. Polityka finansowa jest stabilna i mimo zadłużenia powiatu na kwotę 58 mln zł dług jest systematycznie spłacany. Tylko w ubiegłym roku powiat spłacił, razem z ratami i odsetkami, 1,925 mln zł. W ocenie starosty, taka polityka była kluczem do otrzymania – w miniony piątek – kredytu zaufania od radnych i udzielania Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego absolutorium za 2016 rok. To także zasługa wytężonej pracy urzędników i pracowników podległych jednostek, za którą Zbigniew Duda podziękował na forum samorządu powiatowego.

Magdalena Zieleń, skarbnik powiatu: -Należności długoterminowe i krótkoterminowe w stosunku do 2015 roku zmalały. Powiat nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań. Zaległości z lat ubiegłych, dotyczące m.in. składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli, zostały spłacone i są płacone na bieżące.
Magdalena Zieleń, skarbnik powiatu: -Należności długoterminowe i krótkoterminowe w stosunku do 2015 roku zmalały. Powiat nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań. Zaległości z lat ubiegłych, dotyczące m.in. składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli, zostały spłacone i są płacone na bieżące.

Jak informuje skarbnik powiatu Magdalena Zieleń, zaplanowane dochody w wysokości 123,8 mln zł wykonano w 99,29%. Dochody własne, np. z tytułu wieczystego użytkowania, zajęcia pasa drogowego, opłat za rejestrację i prawa jazdy, a także wyrysy, wypisy, najem i opłaty za DPS, zrealizowano w wysokości 101,58% planu. Stanowiły 12,65% i wyniosły 15,5 mln zł. Dochody bieżące sięgnęły 120,3 mln zł, czyli 97,86% ogółu dochodów, zaś majątkowe 2,6 mln (2,14%). Cieszy przede wszystkim wzrost wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, co jest efektem poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej regionie. Stanowiły one 14,75% dochodów i wyniosły 18,1 mln zł. Subwencja na poziomie 62,7 mln, w tym oświatowa w wysokości 52,5 mln zł, stanowiła 51% dochodów, a dotacje na kwotę 26,4 mln zł stanowiły 21,5%.

Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki: -Kondycja finansowa powiatu ostrowieckiego uległa zdecydowanej poprawie. Po raz pierwszy od 2001 roku została wygenerowana realna nadwyżka w wysokości 3,8 mln zł. Powiat, który czekał na to 15 lat, posiada bieżącą płynność finansową. W 2016 roku ani razu nie korzystaliśmy z debetu na koncie. Cieszy wreszcie, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła do realizacji budżetu w 2016 roku żadnych uwag.
Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki: -Kondycja finansowa powiatu ostrowieckiego uległa zdecydowanej poprawie. Po raz pierwszy od 2001 roku została wygenerowana realna nadwyżka w wysokości 3,8 mln zł. Powiat, który czekał na to 15 lat, posiada bieżącą płynność finansową. W 2016 roku ani razu nie korzystaliśmy z debetu na koncie. Cieszy wreszcie, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła do realizacji budżetu w 2016 roku żadnych uwag.

Starosta podkreśla, że niezwykle ciekawa jest struktura wydatków budżetowych w 2016 roku. Najwięcej bowiem powiat wydał na realizację celów społecznych. Dokładnie 56,9 mln zł, na oświatę i wychowanie (47,1%), co przekłada się we wzroście znaczenie szkolnictwa zawodowego, wyższego poziomu nauczania w liceach, a w dalszej kolejności 27,8 mln zł na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (23,34%). Na ochronę zdrowia przeznaczono 4,2 mln zł. Dotacje dla szpitala wyniosła 456 tys. zł, a na profilaktykę i promocje zdrowia przeznaczono blisko 20 tys. zł. Szpital z nadwykonań rzędu 10 mln ? po raz pierwszy – uzyskał z Narodowego Funduszu Zdrowia zwrot aż 86% tej kwoty. Troską objęto dzieci, gdyż na rodziny zastępcze wydano 3,1 mln zł, na placówki wychowawczo ? opiekuńcze 2,8 mln zł, a na ośrodki wsparcia 387 tys. zł, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Wreszcie, Powiatowy Urząd Pracy zaktywizował z środków Power największą dotychczas liczbę ponad 3 tys. osób, co przełożyło się na najniższą od lat stopę bezrobocia, sięgającą 13,9%.
Wyjątkowe korzystne okazały się oszczędności w wydatkach na utrzymanie administracji, które zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 800 tys. zł. Sporo, bo 9,23 mln zł (7,7% ogółu wydatków) skierowano na drogi powiatowe. Ważne, że na ich remonty i modernizację z budżetu państwa pozyskano ze źródeł zewnętrznych – 4,7 mln zł z budżetu państwa i 150 tys. zł z Nadleśnictwa Ostrowiec. Niezwykle cenna w tej kwestii jest dobra współpraca z samorządami gminnymi, które przekazały dotacje na remonty. W poszczególnych gminach udało się przeprowadzić remonty i modernizacje w następujących wysokościach: Bałtów – 2 mln zł, Bodzechów – 1,2 mln zł, Ćmielów – 2 mln zł, Kunów – 0,8 mln zł, Waśniów – 0,45 mln zł, Ostrowiec – 2 mln zł.  Wyremontowano: 13,25 km dróg, prawie 4 km chodników, 782 m ścieżek rowerowych. Dokonano remontu 4 przepustów w Zajączkowicach, Garbaczu, Buszkowice, Stoki Duże i wybudowano 2 zatoki autobusowe. Najważniejsze inwestycje drogowe, to pierwszy etap (kontynuowany obecnie) przebudowy ulicy Polnej i ulicy w Szewnie oraz rozbudowa ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Takiego budżetu powiat nie miał od 2001 roku!

 • 06/07/2017 at 15:16
  Permalink

  Jak to?! Chcesz powiedzieć, że prezydent miasta Jarosław Górczyński nic nie robi, gdyż nagle stwierdził, że ma nadwyżki budżetowej 20 mln? No nie wierzę…

  Reply
 • 10/07/2017 at 09:52
  Permalink

  …dokładnie, żadnej dużej inwestycji nie było, poza zakupem ziemi na Bałtowskiej, poza tym wzbogaciliśmy się dzięki… paradoksalnie 500 plus, więc większe wpływy z podatki PiT trafiły do budżetu, brak inwestycji, bo czy można nazwać inwestycją sadzenie kwiatków na rondzie i słupach oświetleniowych….? więc bez żadnego wysiłku zrobiło się 20 mln nadwyżki!!

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *