Inna praca bez wypowiedzenia?

-Pracodawca zapowiedział, iż od następnego miesiąca będę wykonywał inną pracę, niż ta w umowie. Nie odbędzie się to jednak ani na drodze porozumienia stron, ani też wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawca uznał, iż wystarczy, wydane ustnie, tymczasowe powierzenie mi innych zadań. Czy jest to zgodne z Kodeksem pracy? Czy powinienem przyjąć propozycję pracodawcy, mimo, iż nie jest ona dla mnie korzystna ?pyta czytelnik.
Z problemem poruszonym przez czytelnika zapoznaliśmy Barbarę Kaszycką, nadinspektora pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach.
-Stosownie do art. 42 par. 4 Kodeksu pracy, w uzasadnionych przypadkach pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy, niż określona w umowie o pracę. Istnieją jednak ograniczenia, a mianowicie, skierowanie do innej pracy powinno nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, bez obniżenia pracownikowi wynagrodzenia, a powierzona praca powinna odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Pracownik powinien dostosować się do takiego polecenia, jeżeli spełnia ono powyższe warunki. Powierzenie pracownikowi innej pracy może być jednorazowe i trwać maksymalnie 3 miesiące w roku kalendarzowym, ale może też powtarzać się w ciągu roku kalendarzowego. W sytuacji, gdy pracodawca kilkakrotnie w ciągu roku powierza pracownikowi inną pracę, suma okresów wykonywania innej pracy nie może również przekraczać 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Jeżeli powierzenie pracownikowi innej pracy następuje na przełomie roku kalendarzowego, to 3-miesięczny okres należy liczyć odrębnie dla każdego roku np. od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Czasowa zmiana może dotyczyć nie tylko rodzaju pracy, ale również miejsca jej wykonywania, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb firmy. Nie stosuje się wtedy porozumień stron ani wypowiedzeń zmieniających. Wystarczy, że pracodawca wyda pracownikowi polecenie, które nie musi mieć formy pisemnej. Jednak dla celów dowodowych taka forma jest wskazana. Powierzenie innej pracy dopuszczalne jest również w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
Należy przypomnieć, że przez kwalifikacje należy – zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2000 r. (sygn. akt I PKN 61/00, Pr. Pracy 2001, nr 5, s. 33) – rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika ? jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenie zawodowe i potrzebne umiejętności ? ale także właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego. Bezzasadne niewykonanie polecenia może skutkować nawet dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *