Ostrowiec Świętokrzyski w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

929 uwag zgłoszono do projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.
? Przygotowujemy ten dokument na dziesięć najbliższych lat, tak aby stanowił on punkt wyjścia do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego na nową unijną perspektywę finansową, w którą wchodzimy od 2021 r. ? mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.
W toku konsultacji społecznych projektu Strategii, które trwały do końca września, uwagi nadesłało 160 podmiotów, głównie przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, reprezentantów strony rządowej oraz biznesu. Najwięcej wniosków i postulatów odnosiło się do terytorialnego wymiaru dokumentu. Uwagi dotyczyły przede wszystkim dołączenia gmin do wyznaczonych w projekcie dokumentu Obszarów Strategicznej Interwencji. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ostatecznie zaakceptował następujące zmiany: do Obszaru Strategicznej Interwencji Obszar Uzdrowiskowy dołączono gminę Pińczów, do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz ? gminę Dwikozy, zaś do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, które pomimo, iż zostało zawarte przez 11 samorządów na podstawie wcześniej podpisanego porozumienia, kolejne 6 gmin: Mirzec, Brody, Kunów, Suchedniów, Bałtów, Ćmielów. W Strategii zawarty zostanie również zapis o tym, że zawiązane partnerstwa samorządów terytorialnych mogą być podstawą dla wykorzystania środków zewnętrznych w kolejnych latach w ramach różnych instrumentów współpracy terytorialnej.
? Strategia to odpowiedź naszego samorządu na wyzwania, przed którymi stoi region. Naszym zamierzeniem jest zawarcie w niej spójnego planu działania do 2030 r. ? mówi Andrzej Bętkowski. ? Dokument ten będzie miał również kluczowe znaczenie dla przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego na zbliżającą się perspektywę finansową Unii Europejskiej. Dlatego tak ważna była twórcza dyskusja na temat ostatecznego kształtu Strategii.
Ostatecznie spośród zgłoszonych 929 uwag ? w przypadku 299 dokonano korekty lub uzupełnienia w zapisach projektu Strategii, zaś 160 ? dokonano częściowych zmian w zapisach projektu dokumentu. Pozostałe uwagi najczęściej wykraczały poza przyjęty w planowaniu strategicznym poziom szczegółowości, dotyczyły postulatów mających już swoje odzwierciedlenie w zapisach projektu Strategii lub stanowiły zbyt szczegółowe rozwinięcie tematyki zawartej w zapisach projektu Strategii.
? Strategia jest obecnie aktualizowana zgodnie z przyjętymi uwagami, chcemy by był to dokument przejrzysty oraz spójny, w sposób kompleksowy określający cele i kierunki rozwoju regionu ? zaznacza marszałek województwa.
Jakie uwagi dotyczyły Ostrowca Świętokrzyskiego? Co zostało uwzględnione, a co nie?
Uwagi do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ dotyczyły również Ostrowca Świętokrzyskiego. Najwięcej z nich złożyła Gmina Ostrowiec Świętokrzyski oraz Walcownie Ostrowieckie WOST SA. Niestety, nie wszystkie z nich zostały uwzględnione.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podobnie jak i WOST zasygnalizowali, że dla rozwoju północnej części województwa duże znaczenie mają też drogi krajowe nr 42 i nr 9, łączące Końskie ? Skarżysko ?Kamienną ? Starachowice ? Ostrowiec Świętokrzyski. Budowa obwodnicy Wąchocka oraz obwodnicy Starachowic w ciągu DK-42 (droga klasy GP, 2×2) zostały przyjęte do realizacji w ramach rządowego Program budowy 100 obwodnic. Ostatni odcinek zamykający ten dwujezdniowy ciąg dotyczący ,,Budowy dwujezdniowej drogi klasy GP w ciągu DK 42 i DK9 na odcinku Brody ? Opatów wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego? pozostaje bez zapewnionego finansowania inwestycji.
Budowa spójnego i nowoczesnego korytarza transportowego połączy trzy miasta północnej części województwa świętokrzyskiego (Skarżysko ? Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski) z drogą ekspresową S7 oraz planowaną drogą ekspresową S74. Droga ma znaczenie strategiczne dla rozwoju tych miejscowości. Niestety zapisów w pełni nie zyskał uznania twórców strategii, gdyż ich zdaniem stanowi zbyt szczegółowe rozwinięcie tematyki zawartej w zapisach projektu.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zasugerowała też przyjęty ostatecznie zapis mówiący o tym, że do problemów występujących na sieci drogowej należy brak obwodnic m.in. Kielc i Buska Zdroju w ciągu dróg krajowych nr 73 i nr 42. Do problemów występujących na sieci drogowej należy brak obwodnic m.in. Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego (tzw. duża obwodnica), Buska Zdroju w ciągu dróg krajowych nr 73, nr 42, nr 9. Pominięto dużą obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego. W projekcie dokumentu operuje się drogą nr 42, nie wymieniona jest droga krajowa nr 9, która przecież jest elementem całego ciągu między trzema miastami.
Gmina i Walcownie Ostrowieckie WOST SA zaproponowały dodanie nowego kierunku działań dotyczących zmniejszenia energochłonności produkcji oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw na terenie województwa. Na terenie województwa świętokrzyskiego występuje duża liczba podmiotów gospodarczych. działających w branżach energochłonnych: huty, walcownie, cementownie, odlewnie, zakłady produkcyjne sektora elektromaszynowego i metalowego. Firmy te potrzebują wsparcia w zakresie programów pozwalających na zaplanowanie i wdrożenie w swoich systemach i technologiach produkcyjnych nowoczesnych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej poprawy efektywności energetycznej, tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności. Szczególnie ważny jest kierunek ograniczenia emisji do atmosfery i zużycia nośników energii elektrycznej, gazu ziemnego, obiegi zamknięte wody technologicznej a także wzrost wydajności dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań znanych na świecie.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaproponowała, niestety odrzucony pomysł, stworzenia listy podstawowych (indykatywnych) zadań inwestycyjnych na terenie regionu, uwzględniających strategiczne inwestycje dla regionu, proponując przedsięwzięcia z zakresu budowy dróg, budowy wiaduktów, utworzenia i uzbrojenia trenerów inwestycyjnych czy adaptacji niezagospodarowanych nieruchomości poprzemysłowych. Zdaniem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski taka lista indykatywna pozwoliłaby na określenie zdań strategicznych, których realizacja wpłynie na przyszłość regionu. Przyjęte zadania będą pewne w realizacji, co oznacza, że nie będą podlegać politycznym uwarunkowaniom decyzyjnym.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jak i Walcownie Ostrowieckie WOST S.A. zaproponowały uzupełnienie istniejących zapisów dokumentu poprzez dodanie Ostrowca Świętokrzyskiego również do przemysłów, poza przetwórstwem stali, hutami, walcowniami, metalowego ? maszynowego oraz budowlanego. Jako uzasadnienie gmina podaje, że w Ostrowcu Świętokrzyskim występują fi rmy związane z tymi branżami. Powstają nowe podmioty oraz nowe inwestycje firm produkujących wyroby eksportowane do krajów na całym świecie. Ponadto naturalną konsekwencją istnienia przemysłu hutniczego jest wykształcenie się branży elektromaszynowej, metalowej i budowlanej, czytamy w uwagach.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *