Zawodowa nawigacja

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach został powołany specjalny zespół koordynujący działania władz województwa i wszystkich innych podmiotów w zakresie edukacji zawodowej. W zespole tym, obok dyrektorów departamentów, a także Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pracodawców, znalazła się przedstawicielka naszego powiatu i miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Małgorzata Stafi jowska, która pełni funkcję przewodniczącej Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa świętokrzyskiego.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podkreślają, że celem tej inicjatywy jest wsparcie lokalnej gospodarki, firm i zakładów z województwa  świętokrzyskiego oraz ułatwienie młodym ludziom podjęcia trafnych decyzji edukacyjnych. 
-Dzięki podjętej inicjatywie – czytamy na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – w najbliższych latach powstanie w naszym regionie przejrzysty model wspierania kształcenia zawodowego, ułatwiający młodym ludziom podejmowanie trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Będzie to swoista ?nawigacja? wskazująca indywidualne możliwości kształcenia i dalszego rozwijania kwalifi kacji, przy pełnym wykorzystaniu potencjału każdej z instytucji. Zespół będzie pełnił funkcję opiniodawczą i doradczą dla zarządu województwa świętokrzyskiego. Warto podkreślić, że nie mówi się tu jedynie o edukacji szkolnej, ale o kształceniu na każdym etapie życia i kariery zawodowej, o potrzebie ciągłego doskonalenia, rozwijania wiedzy i umiejętności zawodowych.
W ostatnich latach w szkolnictwie zawodow ym dokonały się znaczące zmiany. Kolejne reformy zmieniły same szkoły, sposób nauki, przybliżyły placówki edukacyjne do biznesu. Reforma w 2019 r. wzorowana była na szkolnictwie zawodowym niemieckim i szwajcarskim. Zmiany dotyczyły klasyfi kacji zawodów, fi nansowania szkół, zacieśniania współpracy z lokalnymi fi rmami i zakładami oraz egzaminów zawodowych. Dziś kwalifikacje potwierdzane są wynikami egzaminów zawodowych. Samorządy, które profilują szkoły tak, by przygotowywały specjalistów w zawodach  poszukiwanych na regionalnym i lokalnym rynku pracy, a kompetencje kandydatów do pracy były zgodne z oczekiwaniami pracodawców, mogą liczyć na wyższą subwencję oświatową. Szkoły branżowe II stopnia i policealne pracują bez podziału na szkoły dla młodzieży i dorosłych, a w formie dziennej – stacjonarnej i zaocznej. Coraz większe pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego i programów rządowych przeznacza się na wsparcie kształcenia ustawicznego, czyli na ciągły rozwój osobisty i zawodowy osób pracujących w różnym wieku. Postęp techniczny, technologiczny rozwój w branży informatycznej wymaga ciągłego doskonalenia naszych umiejętności.
Ostrowieckie szkoły zawodowe szybko przystosowały się nowej rzeczywistości i coraz lepiej współpracują z lokalną gospodarką. Zresztą, nasze firmy same zabiegają o współpracę ze szkołami, licząc w przyszłości na transfery kadrowe. Firmy zapewniają uczniom praktyczną naukę zawodu, zabiegają o klasy patronackie. Niektóre szkoły przekształciły się w centra kształcenia zawodowego. Szybko reagują one na potrzeby rynku pracy. Coraz lepiej układa się też współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.
?Przekazujemy naszym szkołom własne opracowania i wyniki badań związane z zapotrzebowaniem na zawody i kwalifikacje, ale również badania i analizy rynku pracy o zasięgu regionalnym czy krajowym. Jesienią szkoły otrzymały od nas monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy ? podkreśla Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Ostrowieckie szkoły regularnie odwiedzają też doradcy zawodowi PUP. Rozmawiają oni z młodzieżą o planach zawodowych, przekazują im potrzebne informacje. 

Print Friendly, PDF & Email