Mieszkańcy powiatu ostrowieckiego z inicjatywą uchwałodawczą

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni będą dyskutowali nad regulaminem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, który określi szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw. Regulamin określa także kryteria, jakie muszą odpowiadać składane projekty.

W projekcie regulaminu znajduje się zapis, że grupa mieszkańców może wystąpić do rady powiatu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą za pośrednictwem komitetu, a jego projekt może obejmować wyłącznie sprawy należące do kompetencji rady z uzasadnieniem potrzeby podjęcia  uchwały, jej skutków społecznych i finansowych i źródeł ich pokrycia.

Przewodniczący rady powiatu będzie badał pod względem formalnym i prawnym projekt uchwałodawczy danego komitetu, który musi zyskać poparcie co najmniej 500 mieszkańców. Projekty będą weryfikowane zarówno przez zarząd powiatu, jak i komisję skarg, wniosków i petycji, a przewodniczący rady będzie zobowiązany umieścić projekt inicjatywy obywatelskiej w porządku obrad najbliższej sesji jednak nie wcześniej, niż w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *