Miasto sprzeda gimnazjum

Jutro na nadzwyczajnej sesji zbiorą się ostrowieccy radni, aby podjąć jedną uchwałę. Dotyczy ona wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości po Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

Wszystko wskazuje, że sprawdzi się scenariusz, o którym już wcześniej pisaliśmy na naszych łamach, że w tej lokalizacji znajdzie się batalion Wojsk Obrony Tetrytoialnej.

O sprzedaży budynku po byłym gimnazjum na cele obronne pisaliśmy w artykule Gimnazjum dla wojska.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały:

?Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej na obszarze nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, oznaczonej jako działka gruntu nr 61/4 (Obr. 18, ark. 5). Nieruchomość wykorzystywana była do dnia 31.08.2019 r. na potrzeby Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, które w związku z przeprowadzoną reformą systemu edukacji, zostało zlikwidowane.  Mając na względzie, że wyżej opisana nieruchomość nie jest już potrzebna na realizację zadań gminnych, a pozostawianie przedmiotowej nieruchomości jako niewykorzystanej w zasobie gminnym związane byłoby z ponoszeniem dodatkowych opłat eksploatacyjnych, utrzymania porządku oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektów w należytym stanie technicznym, proponuje się przeznaczenie nieruchomości do zbycia, co wpłynie również na uzyskiwanie dochodów do budżetu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości.    Mając powyższe na uwadze zasadnym jest przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.”

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *