Planowana lokalizacja kopalni wapienia może wpłynąć na jakość wód podziemnych dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Radny Kamil Stelmasik w związku z szeroką dyskusją medialną, która ma miejsce w ostatnich miesiącach na temat uruchomienia przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych kopalni odkrywkowej wapienia w Rudzie Kościelnej, zwrócił się z kilkoma pytaniami.
– Czy uruchomienie kopalni w Rudzie Kościelnej nie zagraża znajdującemu się w odległości około 4 km głównemu źródłu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którym są ujęcia głębinowe w Kątach Denkowskich – pyta m.in. radny Kamil Stelmasik. Woda dla mieszkańców naszego miasta jest pozyskiwana z 11 studni, które załączane są w zależności od zapotrzebowania na wodę. Pod względem hydrogeologicznym woda z ujęcia należy do formacji jurajskiej i czerpana jest ze studni o głębokościach od 80 -120 m. Zbiornik wód podziemnych zabezpieczony jest utworami trzecio i czwartorzędowymi. W związku z powyższym woda z ujęcia nie wymaga ciągłego chlorowania, co gwarantuje jej wysoką jakości.
Oto co czytamy w udzielonej na interpelację odpowiedzi.
– Spółka MWiK nie została powiadomiona o toczącym się postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez burmistrza Ćmielowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu kopaliny ze złoża wapieni jurajskich ?Ruda Kościelna?, jej przerabianiu, zwałowaniu mas ziemno-skalnych oraz magazynowaniu kruszyw wraz z zakładami przeróbczymi w miejscowości Ruda Kościelna i Stoki Stare gm. Ćmielów – odpowiada na interpelacje radnego prezes MWiK, Artur Łakomiec (na zdjęciu). O planowanym przedsięwzięciu MWiK powzięła informację od organizacji ekologicznej. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Gminy Ćmielów o przekazanie dokumentacji planowanej inwestycji. Obecnie analizujemy dokumenty oraz przeprowadzamy konsultacje w sprawie możliwości zlecenia opracowania eksperckiej opinii na temat możliwości wpływu planowanej inwestycji na jakość wód podziemnych Ujęcia Wody Kąty Denkowskie.
MWiK zwraca uwagę, że planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo (około 60%) na terenie strefy ochrony pośredniej Ujęcia Wody Kąty Denkowskie. Zgodnie z zapisami prawnymi na terenie strefy ochrony pośredniej obowiązuje szereg zakazów, między innymi: lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu i hodowli zwierząt, czy np. wydobywanie kopalin poniżej zwierciadła wody podziemnej lub wymagających odwodnień górniczych. W ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został raport, który nie zawiera oceny wpływu inwestycji na jakość wód podziemnych. Zdaniem autorów raportu przedsięwzięcie nie będzie w sprzeczności z istniejącą strefą ochrony pośredniej z uwagi na fakt, ze eksploatacja wapieni będzie prowadzona do rzędnej około 1,5 m powyżej lustra wody podziemnej.
Zdaniem MWIK planowana lokalizacja inwestycji na terenie strefy ochrony pośredniej może wpłynąć na jakość wód podziemnych Ujęcia Wody Kąty Denkowskie. Zgodnie z informacją przekazaną przez Gminę Ćmielów o inwestycji zostały powiadomione organy odpowiedzialne za nadzorowanie przestrzegania przepisów Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy Prawo Wodne i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *