Nadinspektor Barbara Kaszycka o zmianach w prawie pracy w 2022 roku

W styczniu br. weszły w życie duże zmiany dotyczące zarówno ubezpieczeń społecznych, jak i prawa pracy. O zmianach odnoszących się m.in. do norm i ogólnego czasy pracy, minimalnego wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, czy ustalania prawa do zasiłku chorobowego rozmawiam z BarbarąKaszycką, nadinspektor pracy OIP w Kielcach.
– Ile wynosi współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2022 roku?
-Stosownie do art. 171 Kodeksu pracy pracownikowi, który nie wykorzystał urlopu w ypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. W takim przypadku pracodawca przy obliczeniu zastosuje tzw. współczynnik urlopowy, co wynika z § 19 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.). Ustala się go w każdym roku kalendarzowym oddzielnie i zależy on od liczby dni w roku kalendarzowym, od których trzeba odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12. W 2022 r. współczynnik ten wynosi 20,92. Stosuje się ten współczynnik do ekwiwalentów wypłacanych w 2022 r.
-Ile wynosi obecnie stawka godzinowa w przypadku umów zleceń?
-Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. 2021.1690) ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w  pełnym wymiarze w wysokości 3.010 zł oraz w przypadku umów zleceń i usług w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej – minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł – od 1 grudnia 2021 r. obowiązujące brzmienie znowelizowanego przepisu art. 282 § 3 K.p. o treści: ?Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – podlega karze grzywny od 1.500 zł do 45.000 zł.
-Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
– Zgodnie z art. 53 K.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (natychmiast): 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Rozwiązanie takie może pracodawca zastosować również w czasie nieobecności pracownika (np. dalej choruje).
-Jaki jest aktualnie maksymalny okres zasiłkowy?
-Od 2022 r. do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresówniezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność wystąpiła w trakcie ciąży. Aktualnie maksymalny okres zasiłkowy wynosi 182 dni, natomiast jeśli przyczyną choroby jest gruźlica albo niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, wówczas okres zasiłkowy wynosi 270 dni. Zatem różnica między dotychczasowym a nowym stanem prawnym polega na tym, że do jednego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie okresy niezdolności do pracy, również  powodowane tą samą chorobą. Z dniem 29.01.2022 r. wejdą wżycie przepisy, ułatwiające udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Nowelizacja zakłada m.in. wydłużeniecudzoziemcom z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy dopuszczalnego okresu pracy na podstawie oświadczenia z 6 miesięcy obecnie do 24 miesięcy.
– Od lutego br. obowiązują większe ograniczenia handlu w niedzielę i święta.
-Z dniem 1 lutego 2022 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. 2021.936) na mocy art. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (data ogłoszenia ? 20 października 2021 r.) (Dz. U. 2021.1891). Zmiany dotyczą handlu w tzw. w placówkach pocztowych- w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) i dotyczą tych ,w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy i notują co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293). Nowelizacja doprecyzowuje też katalog osób, które mogą nieodpłatnie pomagać przedsiębiorcy w niedzielnejpracy w sklepie. Znajdą się w nim małżonek, dzieci (własne lub przysposobione oraz dzieci małżonka), rodzice, rodzeństwo, wnukowie oraz dziadkowie. Osoby wyżej wymienione nie będą mogły być zatrudnione w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy. 

-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *